Palm medium ( Aracaceae)

$10.00
SKU:

Single stems 

30-40 cm long 

spear shape 

length and shape may vary stem to stem